15
Hm  󘰍瓮
1638
81/200
920/920
1395/1395
105
80
105
100
100
袜轵腆骜觐
疹黧 耱囹 泱徨痦囹铕铎 铖蝠钼 令痦孱
铖屙 祛驽 猁螯 忮痦篑..
x2
穷腩蝾 (6 漤彘)
89
120% 码噤邋 篦囫蜿铎 泐痤溴 暑怊邈
绣轫滏屦

1- 耱箫屙
礼蝠嚯 爨 2 箴钼 (50000 铒)
畦珥
泐耱
2
镱蹯咫 磬麒磬弪 觐沅 镥疱耱噱 镨螯!)
祟泐蜩 念狃 念狃
 昔桷栲朦睇 磬屐龛 蝮痦桊
 隋赅瘘
 锑耱屦 镳钽眍珙 I 耱箫屙
 畜漕觐 (脲)
 燕漕忸 1- 耱箫屙
玎礻 觌囗 "巳美 崖乓", 茵铐眍 青脲 , 泐痤溧 暑怊邈
569 7 10 扈
7574
10729